Unikalios apsauginės plėvelės

Taisyklės ir privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Šios pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato asmens (toliau - pirkėjo Pirkėjo), įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.ekranoskydas.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) ir Elektroninės parduotuvės savininkės Astos Dzigaitės-Raižienės, individualios veiklos pagal pažymą numeris 923209, (toliau - Pardavėjo) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje.
Šių sąlygų privalo laikytis visi Pirkėjai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Elektroninėje parduotuvėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Pirkėjus, neatlikusius registracijos procedūros.
Lankydamasis Elektroninėje parduotuvėje ir/ar įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Sąlygas jis supranta ir jų laikysis. Svetainė yra skirta asmenims vyresniems negu 16 metų, todėl prašome neatlikti pirkimų jei esate nesulaukęs minėto amžiaus.
Pirkėjas privalo laikytis šių Sąlygų bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.

2. Informacijos ir asmens duomenų apsauga
    
Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasis duomenų valdytojas Pardavėjas internetinėje parduotuvėje tvarko Pirkėjų asmens duomenis.

 Asmens duomenų tvarkymo tikslai – prekių pirkimui ir pristatymui reikalingos priemonės.  Pardavėjas, nurodytu tikslu tvarko tvarko nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis:
vardas;
pavardė;
elektroninio pašto adresas;
adresas;
Duomenų subjekto prisijungimo slaptažodis Elektroninėje parduotuvėje;
duomenys apie Duomenų subjekto pirktas prekes, jų kiekius, pirkimo datas ir kita su prekėmis susijusi informacija;

Užsiregistruodamas parduotuvėje arba paspausdamas mygtuką “Užsakyti”, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ar registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu ir yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų teisės su pateiktais ir kaupiamais duomenimis:
• Teisė nesutikti. Galite išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Ši teisė galioja ir esant teisėtam pagrindui tvarkyti duomenis;
• Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Galite prašyti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
• Teisė prašyti informacijos ir ją gauti. Galite iš duomenų valdytojo gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymą, jeigu duomenys apie Jus yra renkami;
• Teisė į duomenų perkeliamumą. Galite prašyti pateikti arba perduoti tvarkomus asmens duomenis, kurie yra apie Jus sukaupti elektronine ir struktūrizuota forma;
• Teisė būti pamirštam. Galite prašyti, kad Jūsų tvarkomi asmens duomenys būtų ištrinti, jeigu nėra teisinių priežasčių kodėl duomenys turėtų būti tvarkomi;
• Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Galite reikalauti, kad būtų ištaisyti arba patikslinti neteisingi ar netikslūs Jūsų asmens duomenys.

Pirkėjo asmens duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie sistemos arba užsakymo. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.

Visais klausimais dėl duomenų keitimo, taisymo, trynimo ar papildomos informacijos kreipkitės el. paštu info@ekranoskydas.lt

3. Užsakymo forma ir registracija
Pirkėjas, norėdamas atlikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, turi užpildyti užsakymo formą.
Pirkėjas atsako už užsakymo metu pateiktų duomenų teisingumą.
Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu pateiktus duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.
Pardavėjas neatsako už pirkimo/pardavimo akto metu panaudotų duomenų teisingumą jei duomenys buvo pakeisti po to kai buvo išsiųstas užsakymas.
Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų.
Baigęs darbą Pirkėjas turi atsijungti nuo Elektroninės parduotuvės sistemos, tam kad niekas negalėtų prieiti prie Pirkėjo duomenų, ypač tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėse ir pan.).
Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už žalą ir (ar) pasekmes susijusias su Pirkėjo tyčia ar netyčia perduotos prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės informacijos kitiems asmenims.


4. Prekių užsakymas
Elektroninėje parduotuvėje visos kainos nurodytos eurais.
Prekės parduodamos tik tada, kai jos perkamos naudojantis Elektroninės parduotuvės užsakymų sistema.
Užsakymo pradžia laikoma tada, kai Pirkėjas pažymi, kad susipažino su šiomis Pirkimo-pardavimo sąlygomis, kai užpildyti visi privalomi užsakymo formos laukai ir pirkėjas paspaudžia mygtuką “užsakyti”.
Pardavėjas, dėl bet kokių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas el. paštu Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš Elektroninės parduotuvės katalogo arba pasiūlyti sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pakaitinės prekės atsisakymo dienos. Bankinių operacijų išlaidos Pirkėjui nekompensuojamos.
Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu arba tuo pačiu el.paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo užsakymo numerį ir savo sąskaitą.

5. Prekių pristatymas
Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
Pirkėjui nurodžius netikslų adresą ar asmens duomenis, dėl kurių prekė grįžta atgal pas pardavėją ar negali būti pristatyta, už pakartotiną siuntimą patikslintu adresu, pašto išlaidas sumoka pirkėjas. Pirkėjui atsisakius apmokėti pakartotinę sąskaitą, pardavėjas turi teisę negražinti pinigų už specialiai pirkėjui pagamintas, bet neatsiimtas prekes bei patirtas pašto išlaidas, arba patirtas išlaidas ir specialiai pagamintos prekės kainą išskaičiuoti iš užsakymo sumos.
Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 10 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą.
Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją, kur už pristatymą gali būti taikomas papildomas mokestis.

Pirkėjas gali pasirinkti atsiimti prekes tiesiai iš pardavėjo, tokiu atveju, pirkėjui nurodžius, kad prekes jis atsiims tiesiogiai iš pardavėjo, pagamintos prekės saugomos ir sandėliuojamos 90 dienų nuo užsakymo datos. Praėjus nurodytam laikui, pirkėjui neatsiėmus prekių laikoma kad užsakymas įvykdytas.


6. Prekių garantinis aptarnavimas, garantinis laikotarpis
Prekėms suteikiamas vienerių metų garantinis laikotarpis.
Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, Prekė taisoma arba keičiama nauja.
Jeigu paaiškėja, kad neįmanoma garantinės Prekės sutaisyti arba pakeisti jos kita, Pirkėjui už Prekę grąžinami pinigai arba gali būti pasiūlyta analogiška prekė.
Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laikotarpį.
Garantinis aptarnavimas teikiamas tik pateikus Prekės pirkimo dokumentus.
Sugedusi Prekė Pardavėjui pristatoma suderintu su Pardavėju laiku, kartu su detaliu gedimo aprašymu.
Už Prekės pristatymą Pardavėjui moka Pirkėjas.
Jei Prekės gedimas nenustatomas, arba nustatomas negarantinis gedimas, Prekė grąžinama Pirkėjui, ir pastarasis padengia visas išlaidas, susijusias su Prekės transportavimu.
Esant negarantiniam gedimui, Prekės taisymo įkainiai derinami atskirai.
Garantija netaikoma savaime susidėvinčioms Prekių dalims, taip pat pažeidimams kurie atsirado dėl natūralaus dėvėjimosi, bei pažeidimams akivaizdžiai atsiradusiems dėl netinkamo prekės naudojimo. Pardavėjo garantija niekaip neapima asmeninių pirkėjo daiktų, kuriems naudojami pardavėjo produktai, žalos dengimo, keitimo ar taisymo. Pinigų gražinimo garantijos atvejų, maksimali suma negali būti didesnė nei pirkinio suma.

7. Prekių grąžinimas
Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui.

Pagal Mažmeninės prekybos taisyklių 16 punktą, matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai, gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus, todėl 14 dienų grąžinimo garantija netaikoma pagal pirkėjo užsakymą pagamintoms kokybiškoms prekėms - visoms elektroninėje parduotuvėje esančioms apsauginėms plėvelėms (apsauginės plėvelės nėra sandėliuojamos, jos pjaunamos kiekvienam užsakymui individualiai) taip pat ir visoms apsauginėms plėvelėms, kurių gamybos matmenis nurodo pats pirkėjas.

Prekių transportavimo (siuntimo ir grąžinimo) išlaidas apmoka Pirkėjas.
Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu:
Nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas;
Prekė yra nesugadinta Pirkėjo;
Prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, plombos, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.) ir yra originalioje tvarkingoje, nepraimtoje ir nepažeistoje pakuotėje;
Grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
Pinigai grąžinami bankiniu pavedimu į Pirkėjo nurodytą sąskaitą per 3 darbo dienas nuo faktinės Prekės grąžinimo datos.
Nepriklausomai nuo Prekės grąžinimo priežasties transportavimo mokestis, bankinių operacijų išlaidos ir pan. negrąžinami ir nekompensuojami.
Grąžinant prekę būtina užpildyti prekės grąžinimo prašymą (laisva forma).
Prekės grąžinamos tik iš anksto suderinus tai su Pardavėju.
Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių bei sutikus ir (ar) pageidavus Pirkėjui.

8. Teisės ir pareigos
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Pardavėjas turi teisę koreguoti puslapyje esančią Prekių, kontaktinę ir visą kitą informaciją;
Atsiradus naujiems Elektroninės parduotuvės sąlygų punktams, jie įsigalioja iš karto po jų paskelbimo;
Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis Elektronine parduotuve.
Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

9. Nenugalima jėga
Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią sutartį.

10. INFORMACIJOS SIUNTIMAS
10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. paštu ar telefonu.

11. Pirkėjas sutinka, kad šios taisyklės gali būti vienašališkai keičiamos pardavėjo, iš anksto nepranešus.


PRIEDAI IŠMANIESIEMS

„Sekmadieni uzsakiau - treciadieni jau buvo pasto dezuteje. Matmenys puikiai atitiko, o dar ir priedu daug buvo ekrano nuvalymui.“ - Donatas S.


PUSLAPIO NAUJIENOS
2021 01 27 :: Atsinaujiname prekės ženklą! Manome, kad naujas pavadinimas geriau atspindi mūsų produktą ir yra tikslingesnis Lietuvoje.
STATISTIKA
Nuo parduotuvės starto 2015 m:
Viso telefonų modelių: 1418
Pagaminta plėvelių: 20000+
Pirkėjų: 12000+


EKRANO SKYDAS © 2015-2024
info{@}ekranoskydas.lt
+370-616-44710

apie projektą
parduotuvės taisyklės ir privatumo politika
norite platinti mūsų produkciją? Susisiekite!